O nás

Združenie DŽIVIPEN-ŽIVOT, Ul. J. Kollára 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35667028 je samostatnou právnickou osobou registrovanou ako občianske združenie na Ministerstve vnútra SR dňa 19.03.1996 pod registračným číslom VVS/1-900/90-11451.

Hlavným cieľom združenia je pomôcť mladým ľuďom po ukončení prípravy na povolanie v zariadeniach ústavnej výchovy (detské domovy, špeciálne školy a pod.) v prvých krokoch ich adaptácie na samostatný život a vovedenie do sveta práce.

Pomáhať marginalizovaným skupinám ľudí  –  Rómom a iným skupinám  pri   zaradení sa do spoločnosti prostredníctvom  práce, vzdelávania sa, osvety ap.

Združenie sa tiež snaží poskytovať zážitok náhradného rodinného prostredia neplnoletým deťom a mládeži žijúcich v zariadeniach nariadenej ústavnej výchovy (návštevy detských domovov, umožnenie účasti na vzdelávacích a kultúrnych podujatiach a pod.).

Právna forma: občianske združenie

Dátum vzniku – zápisu organizácie do príslušného registra: 19.03.1996

Registračné číslo z príslušného registra: VVS/1-900/90- 11451

IČO: 35667028

Banka žiadateľa: VUB a.s.

Číslo účtu žiadateľ:

 SK76 0200 0000 0000 5813 9312

Meno štatutárneho zástupcu:

 Ing. Rudolf Toma

E-mail: zdruzeniedzivipen@gmail.com

Číslo mobilu: 0907400705