Útulok

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vymedzuje Útulok podľa § 26 takto:

V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

Poskytuje:
• ubytovanie na určitý čas,
• sociálne poradenstvo,
• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
• nevyhnutné ošatenie a obuv

Zabezpečuje:
• rozvoj pracovných zručností,

Utvárajú podmienky na:
• prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
• vykonávanie základnej osobnej hygieny,
• upratovanie,
• pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
záujmovú činnosť.