Dom na pol ceste

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov vymedzuje Domov na polceste podľa § 27 takto:

V domove na polceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.

Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi v zariadení poskytovať tieto služby:
a) odborné činnosti:
a/ sociálne poradenstvo,
b/ pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b) obslužné činnosti:
a/ ubytovanie na určitý čas.

Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi v zariadení zabezpečovať tieto služby:
a) odborné činnosti:
a/ rozvoj pracovných zručností,
b/ pomoc pri pracovnom uplatnení.

Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi v zariadení utvárať podmienky na tieto služby: ďalšie činnosti:
a/ prípravu stravy,
b/ vykonávanie základnej osobnej hygieny,
c/ upratovanie,
d/ pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
e/ úschova cenných vecí,
f/ vzdelávanie,
g/ záujmovú činnosť.